e-hvtd v2.0 (9175)

八佾 bát dật
♦Tên một điệu múa thời Chu tại sân vua, các vũ công sắp thành tám hàng, mỗi hàng tám người.
♦Vũ nhạc tế Khổng Tử .
♦Tên một thiên trong Luận Ngữ .