e-hvtd v2.0 (9175)

誓海盟山 thệ hải minh sơn
♦Chỉ non thề biển. § Dùng để biểu thị tình ái chân thành. ◇Quần âm loại tuyển : Hoàng thiên tại thượng, chiếu chứng lưỡng tâm tri, thệ hải minh san, vĩnh bất di , , (Ngọc trâm kí , Từ cấu tư tình ).