e-hvtd v2.0 (9175)

八代 bát đại
♦Tám đời, chỉ tám triều vua thượng cổ Trung Hoa gồm Tam Hoàng Ngũ Đế .
♦Tám triều đại: (1) Gồm Đông Hán, Ngụy, Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần và Tùy. (2) Ngụy, Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy. (3) Tần, Hán, Ngụy, Tấn, Nguyên Ngụy, Tề, Chu, Tùy.