e-hvtd v2.0 (9175)

詫異 sá dị
♦Kì quái, làm cho kinh dị. ◇Kinh bổn thông tục tiểu thuyết : Kinh Công phần hương tống Phật, hốt nhiên hôn đảo ư bái chiên chi thượng, tả hữu hô hoán bất tỉnh. Đáo ngũ canh, như mộng sơ giác, khẩu trung đạo: Sá dị! Sá dị! , , . , , : ! ! (Ảo tướng công ).