e-hvtd v2.0 (9175)

八世 bát thế
♦Tám đời, gồm Tam Hoàng Ngũ Đế .