e-hvtd v2.0 (9175)

視覺 thị giác
♦Cảm giác phát sinh do sự tiếp xúc giữa ảnh tượng của vật thể và võng mô trong con mắt.