e-hvtd v2.0 (9175)

褒章 bao chương
♦Huy chương khen thưởng.