e-hvtd v2.0 (9175)

兌換 đoái hoán
♦Hoán đổi thứ tiền này sang thứ tiền khác. ◇Văn minh tiểu sử : Mộ Chánh khai xuất tương tử lí đích dương tiền lai, mỗi nhân nã ta, đồng thượng nhai khứ đoái hoán , , (Đệ tam thập ngũ hồi).
♦Phiếm chỉ giao hoán. ◇Lí Ngư : Sanh, đán hợp vi phu phụ, ngoại dữ lão đán phi sung phụ mẫu, tức tác ông cô, thử thường cách dã; nhiên ngộ tình sự biến canh, thế nan nhưng cựu, bất đắc bất thông dung đoái hoán nhi dụng chi , , , , ; , , (Nhàn tình ngẫu kí , Từ khúc , Cách cục ).