e-hvtd v2.0 (9175)

表字 biểu tự
♦Tên dùng cho người ngoài, tên chữ. § Cũng như biệt tự . ◇Hồng Lâu Mộng : Giá Tiết công tử học danh Tiết Bàn, biểu tự Văn Khởi, tòng ngũ, lục tuế thì tựu thị tính tình xa xỉ, ngôn ngữ ngạo mạn , , , , (Đệ tứ hồi) Tiết công tử lúc đi học đặt tên là Tiết Bàn, tên chữ là Văn Khởi, từ khi lên năm, lên sáu, tính tình đã xa xỉ, nói năng kiêu ngạo.