e-hvtd v2.0 (9175)

表兄弟 biểu huynh đệ
♦Anh em họ, con cô, con cậu, con dì. § Người lớn tuổi hơn mình thì gọi là biểu huynh , nhỏ tuổi hơn gọi là biểu đệ .