e-hvtd v2.0 (9175)

僵臥 cương ngọa
♦Nằm thẳng cẳng không dậy. ◇Liêu trai chí dị : Đông hi kí giá, cương ngọa trường sầu , (Xúc chức ) Vừng đông đã mọc, (mà chàng) vẫn nằm thẳng cẳng buồn rười rượi.
♦Chỉ vật thể nằm ngang ra. ◇Âu Dương Tu : Lăng Khê chi thạch hữu lục, kì tứ vi nhân thủ khứ, (...) kì tối đại giả, yển nhiên cương ngọa ư khê trắc, dĩ kì nan tỉ, cố đắc độc tồn , (...), 谿, , (Lăng Khê thạch kí ) Ở Lăng Khê có sáu tảng đá, bốn tảng là do người ta lấy đi rồi, (...) khối đá lớn nhất, nằm ngửa nghênh ngang bên cạnh khe, khó mà dời đi, nên được còn lại một mình ở đó.