e-hvtd v2.0 (9175)

蚌珠 bạng châu
♦Ngọc trai. Tức trân châu .