e-hvtd v2.0 (9175)

處理 xử lí
♦Trị lí, giải quyết. ◇Cựu Đường Thư : Cao tấu báo thất thật, xử lí vô phương , (Hàn Cao truyện ).
♦Xử phạt. ◇Bắc sử : Tính vô hại, mỗi bình ngục xử lí, thường hiến khoan thứ chi nghị , , (Xa Lộ Đầu truyện ).