e-hvtd v2.0 (9175)

薩達姆 tát đạt mỗ
♦Tiếng Anh: Saddam