e-hvtd v2.0 (9175)

薄命 bạc mệnh
♦Số vận mỏng manh hoặc chết sớm hoặc chịu nhiều đau khổ. ◇Đỗ Phủ : Tự cổ thánh hiền đa bạc mệnh, Gian hùng ác thiểu giai phong hầu , (Cẩm thụ hành ).