e-hvtd v2.0 (9175)

蓬頭歷齒 bồng đầu lịch xỉ
♦Đầu bù răng thưa. Hình dung vẻ người già nua. ◇Dữu Tín : Hạc phát kê bì, Bồng đầu lịch xỉ , (Trúc trượng phú ).