e-hvtd v2.0 (9175)

蓋然 cái nhiên
♦Không chắc đúng, thiếu xác định. § Cái nhiên tính đối lại với: tất nhiên tính . ◎Như: giá kiện sự thành công đích cái nhiên tính ngận tiểu, tối hảo bất yếu mậu nhiên hành sự , 貿.