e-hvtd v2.0 (9175)

菊花 cúc hoa
♦Hoa cúc, có nhiều giống, thường màu vàng, nở vào mùa thu.
♦Tên rượu.
♦Tên bánh.