e-hvtd v2.0 (9175)

傍觀 bàng quan
♦§ Cũng viết là bàng quan