e-hvtd v2.0 (9175)

英物 anh vật
♦Nhân vật ưu tú và kiệt xuất. ◇Văn Thiên Tường : Hận đông phong, bất tá thế gian anh vật , (Niệm nô kiều , Thủy thiên không khoát từ ) Giận gió phương đông, không phò giúp bậc anh tài xuất chúng ở trên đời.