e-hvtd v2.0 (9175)

英國 anh quốc
♦Nước Anh. § Tên gọi tắt của Đại Bất-liệt-điên dữ Bắc Ái-nhĩ-lan Liên Hợp Vương Quốc (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).