e-hvtd v2.0 (9175)

艱苦 gian khổ
♦☆Tương tự: khốn khổ , kiên khổ , gian nan , gian cự , tân khổ .
♦★Tương phản: thư phục , thư thích .
♦Gian nan khốn khổ. ◇Hán Thư : Đại vương bất tư tiên đế chi gian khổ, nhật dạ truật dịch, tu thân chánh hành , , (Hoài Nam Lệ Vương Lưu Trường truyện ).