e-hvtd v2.0 (9175)

舊都 cựu đô
♦Thủ đô cũ. § Cũng như cố đô .