e-hvtd v2.0 (9175)

舊友 cựu hữu
♦Bạn cũ. § Cũng nói là cựu giao .