e-hvtd v2.0 (9175)

舉國 cử quốc
♦Cả nước, toàn quốc. ◇Hán Thư : Hung Nô Thiền Vu hương phong mộ nghĩa, cử quốc đồng tâm, phụng trân triều hạ, tự cổ vị chi hữu dã , , , (Tuyên đế kỉ ).
♦Đem hết sức lực cả nước. ◇Lí Lăng : Hung Nô kí bại, cử quốc hưng sư; cánh luyện tinh binh, cường du thập vạn , ; (Đáp Tô Vũ thư ).