e-hvtd v2.0 (9175)

股東 cổ đông
♦Người có cổ phần của một công ti.