e-hvtd v2.0 (9175)

股息 cổ tức
♦Tiền lời chia cho các cổ phần trong công ti.