e-hvtd v2.0 (9175)

職務 chức vụ
♦Công việc được giao phó.
♦Trách nhiệm.