e-hvtd v2.0 (9175)

耕種 canh chủng
♦Cày ruộng và gieo giống. ☆Tương tự: canh tác , canh vân , khẩn thực .