e-hvtd v2.0 (9175)

老態龍鍾 lão thái long chung
♦Hình dung già cả suy yếu chậm chạp. ☆Tương tự: bồng đầu lịch xỉ , đầu đồng xỉ hoát . ★Tương phản: phản lão hoàn đồng , niên phú lực cường . ◇Lục Du : Lão thái long chung tật vị bình, Cánh kham tục sự bại u tình , (Thính vũ ).