e-hvtd v2.0 (9175)

美國 mĩ quốc
♦Nước Mĩ. § Tên gọi đủ là Mĩ-lợi-kiên Hợp Chúng Quốc (United States of America).