e-hvtd v2.0 (9175)

織婦 chức phụ
♦Người đàn bà làm việc dệt vải. ◇Đái Phục Cổ : Nhất xuân nhất hạ vi tàm mang, Chức phụ bố y nhưng bố thường , (Chức phụ thán ).
♦Chỉ sao Chức Nữ.