e-hvtd v2.0 (9175)

繁榮 phồn vinh
♦Phồn thịnh, phát đạt, tươi tốt, sum suê. ◇Đào Uyên Minh : Hủy mộc phồn vinh, Hòa phong thanh mục , (Khuyến nông ).
♦Làm cho phồn thịnh, phát đạt. ◎Như: phát triển sanh sản, phồn vinh kinh tế , .