e-hvtd v2.0 (9175)

總理 tổng lí
♦Tổng quản chưởng lí.
♦Tiếng tôn xưng Tôn Trung Sơn , người sáng lập Đồng Minh Hội (Trung Quốc).
♦Thủ trưởng hành chính quốc gia. § Cũng gọi là Nội các tổng lí .