e-hvtd v2.0 (9175)

綱領 cương lĩnh
♦Nguyên tắc cơ bản.
♦Mục tiêu và trình tự hành động (của một chính đảng hoặc đoàn thể).