e-hvtd v2.0 (9175)

信任 tín nhiệm, tín nhậm
♦Tin dùng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Cận lai triều đình nịch ư tửu sắc, tín nhậm trung quý Hoàng Hạo, bất lí quốc sự, chỉ đồ hoan lạc , , , (Đệ nhất nhất nhị hồi) Lâu nay chúa thượng ham mê tưu sắc, tin dùng hoạn quan là Hoàng Hạo, không nhìn đến việc nước, chỉ chuộng lấy sự vui chơi.
♦Tin tưởng nhau.
♦Tùy theo, nhậm tùy. ◇Cao Biền : Dạ tĩnh huyền thanh hưởng bích không, Cung thương tín nhậm vãng lai phong , (Phong tranh ) Đêm lặng tiếng dây đàn dội trời xanh, Bậc cung thương tùy theo gió qua lại.