e-hvtd v2.0 (9175)

給養 cấp dưỡng
♦Cung cấp nuôi dưỡng.
♦Đặc chỉ vật tư, trang phục, nhiên liệu, lương thực... cấp cho quân đội.