e-hvtd v2.0 (9175)

信仰 tín ngưỡng
♦Tin phục và tôn kính (một tôn giáo, một chủ nghĩa, một chủ trương, một người nào đó) .