e-hvtd v2.0 (9175)

簿錄 bạ lục, bộ lục
♦Sổ ghi chép tài vật. ◇Bắc sử : Chí tử thì, duy trước tệ côn, nhi tích quyên chí nhị vạn thất, bộ lục tịnh quy thiên phủ , , , (Mộ Dung Tử Hội truyện ).
♦Tịch thu tài sản. ◇Lục Chí : Kim nhược bô lục kì gia, thiết khủng dĩ tài thương nghĩa 簿, (Tấu thỉnh bất bộ lục Đậu Tham trang trạch 簿).
♦Mục lục điển tịch. ◇Hồ Ứng Lân : Kỉ truyện lục: nhất quốc sử, nhị chú lịch, tam cựu sự, tứ chức quan, ngũ nghi điển, lục pháp chế, thất ngụy sử, bát tạp truyện, cửu quỷ thần, thập thổ địa, thập nhất phổ trạng, thập nhị bộ lục : , , , , , , , , , , , 簿 ( Thiếu thất san phòng bút tùng, Kinh tịch hội thông nhị ).