e-hvtd v2.0 (9175)

保護 bảo hộ
♦Che chở giữ gìn. ☆Tương tự: bảo vệ , tí hộ , đản hộ , hãn vệ , hộ vệ , hồi hộ .