e-hvtd v2.0 (9175)

筋肉 cân nhục
♦Gân thịt, bắp thịt, da thịt. § Cũng nói cơ nhục . ◇Lão Xá : Tha đích niên tuế dữ cân nhục đô phát triển đáo niên tuế tiền biên khứ (Lạc đà tường tử , Nhất).