e-hvtd v2.0 (9175)

筆名 bút danh
♦Tên riêng, dùng khi viết văn viết báo.