e-hvtd v2.0 (9175)

保舉 bảo cử
♦Tiến cử, đề bạt nhậm dụng. ◇Nho lâm ngoại sử : Kim tuế tại kinh, nhân thư pháp đoan giai, bảo cử trung thư chức hàm đích , , (Đệ ngũ thập hồi).