e-hvtd v2.0 (9175)

章臺 chương đài
Hàn Hoành đời Đường có người vợ lẽ là Liễu Thị ; khi đi làm quan xa, để Liễu Thị ở lại đường Chương Đài, trong thành Trường An ; mỗi khi viết thư về gọi là: Chương Đài Liễu, Chương Đài Liễu , . Sau Liễu Thị bị người tướng Phiên cướp đi mất. Tướng Hứa Tuấn dùng mưu cướp lại và vua lại cho về với Hàn Hoành. Tình Sử chép lại chuyện ấy nói rằng: Hàn Hoành gởi thư cho Liễu Thị có câu: Chương Đài Liễu, tích nhật thanh thanh kim tại phủ, dã ưng phan chiết tha nhân thủ ! ! 使, Liễu Chương Đài xưa xanh xanh nay còn không, cành dài có còn rủ xuống như xưa, hay là tay khác đã bẻ mất rồi? Truyện Kiều (câu 1261-1262): "Khi về hỏi liễu Chương Đài, Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay!"