e-hvtd v2.0 (9175)

章甫 chương phủ
♦Một loại mũ lễ thời cổ, làm bằng vải đen. ◇Luận Ngữ : Tông miếu chi sự, như hội đồng, đoan chương phủ, nguyện vi tiểu tướng yên , , , (Tiên tiến ) Trong việc tế tự ở tông miếu hoặc trong hội nghị các chư hầu, (Xích tôi) mặc áo lễ huyền đoan, đội mũ chương phủ mà xin làm một tên tiểu tướng.