e-hvtd v2.0 (9175)

章服 chương phục
♦Một loại quần áo cho phạm nhân mặc, dùng để làm dấu hiệu tùy theo tội hình.
♦Một loại lễ phục ngày xưa. Trên có đồ án, dùng để phân biệt cấp bậc. ☆Tương tự: chế phục .