e-hvtd v2.0 (9175)

窮鬼 cùng quỷ
♦Con ma làm cho người ta phải cùng khốn.