e-hvtd v2.0 (9175)

窮苦 cùng khổ
♦Bần cùng khốn khổ.