e-hvtd v2.0 (9175)

究治 cứu trị
♦Truy cứu trừng trị. ◇Phúc huệ toàn thư : Phàm mưu cố ẩu sát, tự hữu quan pháp cứu trị để thường , (Hình danh bộ , Nhân mệnh thượng ).