e-hvtd v2.0 (9175)

穆斯林 mục tư lâm
♦Tiếng A-rạp "Muslim" dịch âm. Nghĩa là "người thuận tòng"; thường chỉ giáo đồ Y-tư-lan (Ba Tư giáo).